ทำไมติด Cookie Consent Banner แล้ว Conversion หายไป?

การวัดผล Conversion

Conversion ลดลงเพราะผู้ใช้ไม่กดยอมรับคุกกี้ การสร้างโมเดลจำลองขึ้นจากผู้ใช้ที่ยินยอม (Conversion Modeling) จะสามารถคืนข้อมูลที่หายไปกลับมาได้ถึง 70%