Privacy First ทำการตลาดอย่างไรในยุค PDPA

data in a privacy first world

ทำการตลาดอย่างใส่ใจลูกค้าโดยการพึ่งพิงข้อมูลส่วนตัวเท่าที่ผู้ใช้ให้ความยินยอม และวัดผล Conversionด้วยฟีเจอร์ของคุกกี้พลัส