PDPA Awareness Training เสริมสร้างมาตรฐานให้พนักงานในองค์กร

Nov 8, 2022

PDPA Awareness
PDPA Awareness
PDPA Awareness

ฝึกอบรม PDPA Awareness Training ให้แก่พนักงานเพื่อเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย เสริมสร้างความตระหนักรู้ภายในองค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า

ฝึกอบรม PDPA Awareness Training ให้แก่พนักงานเพื่อเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย เสริมสร้างความตระหนักรู้ภายในองค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า

การมีผลบังคับใช้ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในไทย หรือ PDPA นั้น ทำให้บริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตามมา ซึ่งจะเห็นได้ว่า บริษัทต้องปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมกระบวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับ PDPA ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ทั้งนั้น การที่บุคลากรจะปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้นั้น ก็จะต้องมีความเข้าใจในสาระสำคัญ วัตถุประสงค์และผลกระทบของกฎหมายฉบับนี้เสียก่อน

อ้างอิงจากประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) จะเห็นได้ว่า นอกจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังกล่าวนั้น ยังรวมไปถึงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (privacy and security awareness) เพราะฉะนั้น การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ PDPA Awareness Training ให้กับบุคลากร พนักงานและลูกจ้างภายในบริษัทนั้น จึงเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดว่าต้องจัดให้มีขึ้นและบริษัทไม่สามารถหลักเลี่ยงได้ค่ะ มิฉะนั้น บริษัทอาจถือได้ว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองค่ะ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ข้อดีและประโยชน์ของการจัดฝึกอบรมให้บุคลากรภายในบริษัทนั้น ก็มีด้วยกันหลายประการที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

สิ่งที่จะได้รับหลังการฝึกอบรม PDPA Awareness Training ให้แก่พนักงาน

เข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA 

สำหรับข้อดีในการจัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความรู้ PDPA นั้น แน่นอนว่าเป็นไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA เนื่องจาก ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้กำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องของการเสริมสร้างความตระหนักรู้ภายในบริษัท ทั้งนี้ หากบริษัทมีการจัดฝึกอบรมพนักงานเท่าที่จำเป็นและเท่าที่กฎหมายกำหนด รวมถึงปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับ PDPA แล้ว แต่เกิดเหตุสุดวิสัยที่บริษัทไม่สามารถป้องกันได้ เช่น การโจมตีจากอาชญากรทางไซเบอร์ บริษัทสามารถใช้การจัดฝึกอบรมที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในหลักฐานการปฏิบัติตาม PDPAให้ศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาได้ว่าบริษัทนั้นได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมิได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด

เสริมสร้างความตระหนักรู้ภายในองค์กร 

บ่อยครั้ง แม้ว่าเหตุรั่วไหลจะเกิดขึ้นจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ซึ่งเป็นภัยจากภายนอก แต่เชื่อหรือไม่ว่า การที่ข้อมูลรั่วไหลเกินกว่าครึ่ง เป็นผลมาจากความหละหลวมของวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่ไหลเวียนอยู่ในบริษัท ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการรั่วไหล และอาจเป็นการเปิดช่องให้ถูกโจมตีหรือถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตได้โดยง่าย เพราะฉะนั้นแล้ว หากบุคลากรในบริษัทมีความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผสมผสานกับข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจ ก็จะสามารถปรับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ PDPA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

จะเห็นได้ว่า หากพนักงานมีความเข้าใจและให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ก็จะเป็นการเสริมสร้างมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การกำหนดการเข้าถึง (Access Control)  การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) หรือ การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) เป็นต้น โดยทั้งหมดนี้ ล้วนแล้วแต่อาศัยความเข้าใจของบุคลากรภายในบริษัททั้งสิ้น

สร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า 

อย่างที่ทราบกันว่าในยุคปัจจุบัน ทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองมากขึ้น เพราะฉะนั้นการที่บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ลูกค้าย่อมอยากทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของตน รวมไปถึงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย อีกทั้งยังต้องการความมั่นใจจากบริษัทว่าข้อมูลของตนจะไม่ถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น หรือถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เพราะฉะนั้น การที่บริษัทจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและนำไปปรับใช้กับกระบวนการทำงานของตน จึงเป็นการปฏิบัติตาม PDPA ให้สอดคล้องไปกับกระบวนการภายในและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานภายในบริษัท 

ข้อมูลนั้นถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัท เพราะบริษัทสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปต่อยอด เปิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจได้อีกมากมาย เพราะฉะนั้นการดูแลและคุ้มครองทรัพย์สินที่มีค่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยหากพนักได้รับการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิผล ก็จะสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่า (Value Added) ให้กับกระบวนการทำงานภายในของบริษัทอีกด้วย หากมองในเชิงบริหาร การปฏิบัติตาม PDPA นั้นก็เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัท ทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สู่ระดับสากล ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าอีกด้วย

จากข้อดีและประโยชน์ที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า หากบริษัทมีการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรภายในบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะตามมาด้วยประโยชน์ในการทำงานที่ดีขึ้น การมีระบบระเบียบในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ 

หากท่านสนใจการฝึกอบรม PDPA ให้กับพนักงานในองค์กรโดยทีมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ และเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบ CookiePlus ให้ใช้งานได้ถูกต้องตาม PDPA สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ทางช่องทางด้านล่าง หรือทาง Inbox
แต่หากท่านยังไม่มั่นใจเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับขั้นตอนเริ่มต้นที่บริษัทของท่านควรจะต้องมีตาม PDPA

ติดต่อ CookiePlus
E-mail: support@cookieplus.com

Make your website's cookie usage and privacy compliant with regulations starting today.

Start using for free

Get Started

Navigation

Help

Contact Us

Copyright ©2024 CookiePlus by Predictive Company Limited

Get Started

Navigation

Help

Contact Us

Copyright ©2024 CookiePlus by Predictive Company Limited

Get Started

Navigation

Help

Contact Us

Copyright ©2024
CookiePlus by Predictive Company Limited