ปรับกลยุทธ์ธุรกิจอย่างไร ในวันที่ต้องยึดหลัก Privacy-First

Oct 31, 2022

Privacy Frist
Privacy Frist
Privacy Frist

หลัก Privacy-First คือการให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบรับกับโลกที่เปลี่ยนไปเมื่อมีการบังคับใช้กฏหมาย PDPA

Privacy-First คือการให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล ธุรกิจจึงต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบรับกับโลกที่เปลี่ยนไปเมื่อมีการบังคับใช้กฏหมาย PDPA

Privacy-First คืออะไร สำคัญแค่ไหนในโลกธุรกิจ

เป็นความจริงที่ปฏิเสธได้ยากว่าแนวโน้มการทำตลาดที่ดีคือการมองเห็นลูกค้าเป็นสำคัญ นี่จึงเป็นที่มาของหลักการ Privacy-First คือ การให้ความสำคัญกับสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์โดยการขอความยินยอมและแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอจัดเก็บข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) คือ ข้อมูลสามารถใช้ระบุตัวตนของบุคคลได้ เช่น  ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขบัญชีธนาคาร หรือ เลขบัตรเครดิต ล้วนสามารถใช้ระบุตัวตนได้ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อม 

อย่างที่เรารู้กันดีแล้วว่าที่ผ่านมาแต่ละธุรกิจมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ซึ่งในเวลานี้แนวโน้มของการใช้งานข้อมูลได้มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป็นหลัก (Customer-Centric) วิถีทางของการดำเนินธุรกิจจึงปรับเข็มทิศไปยังปลายทางเดียวกันเพื่อผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่ธุรกิจได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ โดยมีพื้นฐานอยู่บนความไว้วางใจ

ทำไมธุรกิจผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์จำเป็นต้องยึดหลัก Privacy-First

เหตุผลสำคัญอย่างแรกที่ทุกเว็บไซต์จำเป็นต้องมี คุกกี้แบนเนอร์ (Cookie Banner) แจ้งขอความยินยอมจากผู้ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Cookie Consent) ก็เพื่อแสดงออกถึงความโปร่งใสของธุรกิจและเป็นการการันตีกับผู้ใช้ว่าเว็บไซต์นี้ปลอดภัยต่อความเป็นส่วนตัวของทุกคนที่เข้ามา ยิ่งไปกว่านั้นคือเปิดโอกาสให้ผู้คนมีตัวเลือกให้ตัดสินใจได้ว่าพวกเขายินยอมกับการใช้งานคุกกี้หรือไม่ ทั้งยังช่วยสร้างบรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust Environment) ระหว่างธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทว่าเหตุผลอีกข้อที่สำคัญไม่แพ้กันคือบทลงโทษทางกฏหมายจากการประกาศใช้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ซึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

 • โทษทางอาญา (มาตรา 79-81) หาก ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือผิดจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวไปยังต่างประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  • จำคุกสูงสุด 6 เดือนหรือปรับสูงสุด 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย

  • จำคุกสูงสุด 1 ปีหรือปรับสูงสุด 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น

  • จำคุกสูงสุด 6 เดือนหรือปรับสูงสุด 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามพ.ร.บ.นี้ และนำไปเปิดเผยแก่ผู้อื่น เว้นแต่ เปิดเผยตามหน้าที่ หรือ เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือพิจารณาคดีหรือ ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือเฉพาะครั้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ เปิดเผยให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือ ข้อมูลคดีต่างๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

 • โทษทางปกครอง (มาตรา 82-87) ได้แก่

  • มีโทษปรับสูงสุด 1 ล้านบาท หาก ไม่ขอความยินยอมอย่างถูกต้องหรือไม่แจ้งรายละเอียดแก่ เจ้าของข้อมูล  ไม่ให้เจ้าของข้อมูลเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ ไม่จัดทำบันทึกรายการ ไม่จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่จัดให้มีการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ DPO

  • มีโทษปรับสูงสุด 3 ล้านบาท หากมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากฐานทางกฏหมาย ไม่ได้แจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานใหม่ เก็บข้อมูลเกินความจำเป็น ขอความยินยอมที่เป็นการหลอกลวงให้เข้าใจผิด ไม่จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ไม่แจ้งเหตุเมื่อมีการละเมิดข้อมูล โอนข้อมูลไปต่างประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  • มีโทษปรับสูงสุด 5 ล้านบาท หากมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 • ความรับผิดทางแพ่ง (มาตรา 77-78) ได้กำหนดให้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่ ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล รวมกับค่าสินไหมทดแทนที่ศาลสั่งลงโทษเพิ่มขึ้นได้มากสุดสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง

จะเห็นได้ว่าหลังจากมีประกาศใช้ PDPA อย่างเป็นทางการแล้วนั้น ทุกธุรกิจและเจ้าของเว็บไซต์ที่มีการใช้งานคุกกี้ย่อมมีหน้าที่รับผิดชอบทางกฏหมายต่อความไว้วางใจของผู้ใช้งานเมื่ออนุญาตให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสิ่งที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองฝ่ายคือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยแพลตฟอร์มเป็นตัวกลางสำคัญ

CookiePlus ตอบโจทย์การปรับกลยุทธ์ธุรกิจสู่ Privacy-First อย่างไร 

อย่างที่เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ทุกธุรกิจผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ต้องการในวันที่ต้องยึดหลัก Privacy-First คือความไว้วางใจจากผู้ใช้ (Trust) ซึ่งการจะได้มาซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจย่อมต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ Data Relationship (ความเชื่อมโยงทางข้อมูล) อันประกอบไปด้วย People -  Process - Platform ซึ่งก็คือ เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม, วิธีการได้รับความยินยอม และ แพลตฟอร์มจัดการความยินยอม

CookiePlus จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญเพื่อกลยุทธ์ Privacy-First ของธุรกิจในฐานะของ Consent Management Platform (CMP)  ด้วยรูปแบบการใช้งานที่ถูกต้องตามที่กฏหมาย PDPA กำหนดไว้ คือ 

 1. มีการสร้างคุกกี้แบนเนอร์เพื่อขอความยินยอมอย่างถูกต้องและแจ้งรายละเอียดแก่เจ้าของข้อมูล 

 2. มีการจัดทำบันทึกรายการให้ความยินยอมของผู้ใช้

 3. มีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน

ยิ่งไปกว่านั้นคุกกี้พลัสยังที่ช่วยให้สายสัมพันธ์ที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์มีต่อธุรกิจแข็งแรงมากขึ้นบนความเชื่อมั่นโดยการเป็นสื่อกลางคอยทำหน้าที่ส่งสารไปถึงผู้เข้าชมเว็บไซต์ ทั้งยังตอบโจทย์การทำงานตามแพ็คเกจที่หลากหลายเหมาะสมกับขนาดของแต่ละธุรกิจด้วยฟีเจอร์สำคัญที่จำเป็นต่อสร้างแบนเนอร์คุกกี้และจัดการความยินยอมจากผู้ใช้ ได้แก่

 •  จัดเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จำกัดไม่ว่าจะกี่ Pageviews ที่ถูกเปิดเข้าชม

 •  จัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ได้ตั้งแต่ 2,000 - 500,000 Sessions ต่อเดือน ​​โดยนับจากจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และจะหมดอายุหลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมงจึงเริ่มนับเป็น Session ใหม่

 •  จำนวนผู้ใช้งานตั้ง 1 บัญชีขึ้นไปจนถึงไม่จำกัดจำนวนบัญชี

 •  สแกนURLsทั้งหมดที่มีบนเว็บไซต​์ตั้งแต่ 50 URLs ไปจนถึง 50,000 URls 

 •  บันทึกความยินยอมจากผู้ใช้ได้ตั้งแต่ 100,000 ไปจนถึงไม่จำกัดจำนวน ตามความยินยอมทั้งหมดที่บันทึกได้

 •  สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนไปจนถึง 24 เดือน

 •  สำหรับ Basic Plan ขึ้นไปสามารถปรับแต่งแบนเนอร์ได้แบบละเอียดตามความต้องการ

 •  สำหรับ Basic Plan ขึ้นการปรับแต่งแบนเนอร์โลโก้และไอคอนได้ตามต้องการและความเหมาะสมกับเอกลักษณ์ของแต่ละธุรกิจ 

 •  สำหรับ Basic Plan ขึ้นไปมีการใช้ Google Consent Mode เข้ามาช่วยในการวัดผล Conversion เพื่อใช้วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของการทำการตลาด

เริ่มต้นใช้งาน CookiePlus เพื่อตอบรับกับก้าวใหม่ของธุรกิจสู่ยุค Privacy-First ด้วยแพ็คเกจคุกกี้พลัส Free Plan สำหรับเว็บไซต์ขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้ฟรีทันทีเพียง สมัครสมาชิก เท่านั้นก็สามารถทดลองใช้คุกกี้พลัสได้อย่างไม่จำกัดจำนวน Pageviews ที่ CookiePlus มีทีมงานคุณภาพและมากประสบการณ์พร้อมตอบทุกคำถามคาใจให้ธุรกิจของคุณขับเคลื่อนไปด้วยพลังของดาต้า และ เรายินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี

Make your website's cookie usage and privacy compliant with regulations starting today.

Start using for free

Copyright ©2024 CookiePlus by Predictive Company Limited

Copyright ©2024 CookiePlus by Predictive Company Limited

Copyright ©2024
CookiePlus by Predictive Company Limited