นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) เคารพความเป็นส่วนตัวของท่านเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัท (“ท่าน”)  โดยประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้สำหรับเว็บไซต์ www.cookieplus.com บริษัทเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท บริษัทจึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศ“)  เพื่ออธิบายถึงกระบวนการการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัท (“ประมวลผลข้อมูล”)  รวมถึงวิธีการที่บริษัทปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทจะดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)โดยประกาศฉบับนี้ใช้เฉพาะกับข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น และไม่ใช้กับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น 

ประกาศฉบับนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น กำหนดกฎเกณฑ์และนโยบายโดยทั่วไป เพื่อควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งท่านอาจต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของท่านในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ข้อมูลนั้นสามารถระบุไปถึงตัวตนของบุคคลธรรมดาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมไปถึงข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรม และข้อมูลของนิติบุคคล

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลประเภทเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) และเซิร์ฟเวอร์ (server) เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าภาษา เว็บไซต์อ้างอิง และวันที่และเวลาของผู้เยี่ยมชม โดยวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น เพื่อให้เข้าใจผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทมากขึ้น และบริษัทอาจเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวโดยภาพรวม เช่น การรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งานเว็บไซต์

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol) สำหรับเข้าสู่ระบบและสำหรับแสดงความคิดเห็นในบล็อก (blog) ของ www.cookieplus.com โดยบริษัทจะเปิดเผยเฉพาะที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol) ของผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบและผู้ที่แสดงความคิดเห็น เช่นเดียวกับที่ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (อธิบายด้านล่าง)

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อาจมีปฏิสัมพันธ์ หรือมีการโต้ตอบกับบริษัทในลักษณะที่กำหนดให้บริษัทต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยจำนวนและประเภทของข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของการโต้ตอบ หรือการมีปฏิสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้ 

 1. เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

 2. เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลลงบนแบบฟอร์มสำหรับการบริการที่ท่านสนใจเพื่อการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 

 3. เมื่อท่านได้ทำการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ

ทั้งนี้ บริษัทอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่นที่บริษัทสามารถเข้าถึงได้ และเป็นแหล่งข้อมูลที่ปรากฏในสาธารณะ เช่น บริษัทในเครือ หน่วยงานราชการ เว็บไซต์ที่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของท่านในรูปแบบสาธารณะ สื่อสังคมออนไลน์ที่ท่านได้เป็นสมาชิกอยู่ และท่านได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ให้บริการ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครใช้บริการ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมจากท่าน ได้แก่

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด เพศ อายุ สัญชาติ เลขประจำตัวบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง

 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่

 • ข้อมูลการติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line ID บัญชีผู้ใช้งาน Facebook

 • ข้อมูลการทำธุรรกรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ หมายเลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น

 • ข้อมูลความคิดเห็นและพฤติกรรม เช่น ข้อมูลความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการใช้บริการ ซึ่งท่านได้กรอกลงบนแบบฟอร์มของบริษัท

 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและท่านยินยอมนำส่งให้แก่บริษัท เช่น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้นำส่งให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง

ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านได้มีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log), การตั้งค่า และข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน

ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลการค้นหา ข้อมูลการเข้าชมเนื้อหาบนเว็บไซต์ เวลาตอบสนองของหน้าเว็บไซต์ ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชมแต่ละหน้าเพจ หรือข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวกับวิธีการเยี่ยมชมและเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำร้องขอ และ/หรือข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อใช้การสมัครสมาชิก การซื้อสินค้าหรือบริการ รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าหรือบริการของบริษัท

 2. เพื่อช่วยเหลือและให้บริการหลังการขายแก่ท่าน ภายหลังจากที่ท่านได้ซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการกับบริษัท

 3. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อสินค้าหรือการบริการของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการเก็บสถิติ วิจัย ประเมิน พัฒนา และปรับปรุงสินค้าหรือการบริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

 4. เพื่อทำการประชาสัมพันธ์สินค้าและการให้บริการของบริษัทให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย

 5. เพื่อการแจ้งสิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขาย กิจกรรมทางการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งเพื่อนำเสนอสินค้าหรือการบริการต่าง ๆ ที่ท่านอาจให้ความสนใจผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท เช่น ข้อความ SMS และ Line เป็นต้น

 6. เพื่อการบริหาร และจัดการเว็บไซต์ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของท่านเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดยการบันทึกหรือการติดตามการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัท การจัดทำข้อมูลสถิติ เพื่อการปรับแต่ง ประเมินและปรับปรุงเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 7. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องทางกฎหมายที่ได้เกิดขึ้นกับบริษัท

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามหลักการของการรักษาความลับ (confidentiality)  ความสมบูรณ์ (integrity) และความพร้อมใช้งาน (availability) เพื่อป้องกันการสูญเสีย การเข้าถึง การทำลาย การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันทางด้านเทคนิค (technical safeguard) มาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard)  และการจำกัด/ควบคุมการเข้าถึง (access control) โดยบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

ผู้เยาว์

หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบท่านตามกฎหมาย เว้นแต่ว่ากฎหมายอนุญาตให้กระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม อย่างไรก็ตาม หากบริษัททราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบตามกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทโดยไม่ชักช้า

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของประกาศฉบับนี้ ซึ่งบริษัทอาจมีความจำเป็นจะต้องเก็บรักษาไว้ต่อไป หากมีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ทั้งนี้ บริษัทจะลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือองค์กรอื่น ภายใต้ความยินยอมของท่านหรือตามที่กฎหมายได้อนุญาตให้บริษัทสามารถเปิดเผยได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม ทั้งนี้ บุคคลหรือองค์กรที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีดังต่อไปนี้

 • บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือ
  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงสค์ที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศฉบับนี้

 • ผู้ให้บริการ
  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ให้บริการของบริษัทหรือคู่ค้าอื่น ๆ ของบริษัทเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการในด้านต่าง ๆ เช่น ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของบริษัท ผู้ให้บริการด้านสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี และด้านกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการของบริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นเสียแต่ว่ามีความจำเป็นเพื่อติดต่อท่านในนามของบริษัท หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย 

 • พันธมิตรทางธุรกิจ
  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ เช่น การมอบสิทธิประโยชน์โดยพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

 • การบังคับใช้กฎหมาย
  บริษัทอาจจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอทางราชการจากหน่วยงานของรัฐ 

 • การถ่ายโอนธุรกิจ
  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมหรือการขายกิจการ หรือการถ่ายโอนทรัพย์สินอื่น ๆ โดยฝ่ายที่รับโอนต้องปฏิบัติกับข้อมูลส่วนบุคลลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับประกาศฉบับนี้ รวมถึงกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

การจัดเก็บและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทในประเทศไทย และบนระบบคลาวด์นอกประเทศไทย  โดยบริษัทอาจมีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล องค์กร หรือบนระบบคลาวด์นอกประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปนอกประเทศไทย บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายได้กำหนดไว้ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางนั้น มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ

การโฆษณาสำหรับการทำรีมาร์เก็ตติ้ง (Remarketing)

บริษัทใช้บริการรีมาร์เก็ตติ้งของบุคคลที่สามเพื่อโฆษณาบนเว็บไซต์ (รวมถึง Google, Facebook) แก่ผู้ที่เคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทก่อนหน้า ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของโฆษณาบนหน้าผลการค้นหาของ Google หรือบน Google Display Network ผู้ค้าภายนอก (รวมถึง Google, Facebook) โดยการใช้คุกกี้เพื่อแสดงโฆษณานั้นอ้างอิงจากการเข้าชมครั้งก่อน ๆ ของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ข้อมูลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมจะถูกใช้ตามประกาศของบริษัทและประกาศความเป็นส่วนตัวของ Google

ท่านสามารถตั้งค่ากำหนดให้ Google แสดงโฆษณาให้แก่ท่าน โดยตั้งค่าโฆษณาของ Google และท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการโฆษณาโดยการตั้งค่าคุกกี้ หรือใช้ปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ (browser plugin)

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่พนักงาน และบริษัทในเครือโดย (ก) มีความจำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อให้บริการ หรือดำเนินการในนามของบริษัท และ (ข) บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น และในกรณีที่พนักงาน หรือบริษัทในเครือบางรายอยู่นอกราชอาณาจักร ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ท่านยินยอมให้มีการโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังต่างประเทศ 

บริษัทจะไม่ทำการให้เช่า หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลใด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานราชการ หรือเมื่อบริษัทมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อปกป้องทรัพย์สินหรือสิทธิของบริษัทต่อบุคคลภายนอก หรือต่อสาธารณชน

หากท่านเป็นผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนใน www.cookieplus.com  และได้ระบุที่อยู่อีเมล (Email Address) ของท่านไว้ บริษัทอาจทำการส่งอีเมลถึงท่านเพื่อแจ้งฟีเจอร์ใหม่ (new features) หรือเพื่อขอความคิดเห็น หรือแจ้งอัปเดตสินค้า หรือบริการของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงใช้บล็อกของบริษัทเป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร หากท่านมีการส่งคำร้องขอถึงบริษัท (เช่น ผ่านอีเมลสนับสนุน) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยการชี้แจงหรือตอบสนองต่อคำร้องขอของท่าน และบริษัทจะใช้มาตรการที่จำเป็นตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงหรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

การแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม สินค้า หรือการบริการ และทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Google, Facebook เป็นต้น ในการนำเสนอสินค้าและการบริการที่เหมาะสมกับท่าน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานสินค้าหรือการได้รับการบริการจากบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน

บริษัทอาจส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์หรือแจ้งจดหมายข่าวสารไปยังอีเมลหรือข้อความ SMS ของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอกิจกรรมหรือข่าวสารที่น่าสนใจให้กับท่าน หากท่านไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากบริษัทอีกต่อไป ท่านสามารถแจ้งขอถอนความยินยอมผ่านช่องทางการติดต่อที่บริษัทได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้

เว็บไซต์ของบริษัทอาจแสดงโฆษณาจากบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการของบริษัท บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการในกิจกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์เท่านั้น และมีหน้าที่ไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจใช้สิทธิใด ๆ ต่อไปนี้

การเพิกถอนความยินยอม: หากท่านให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าก่อนหรือหลังจากวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา เว้นแต่ ถูกจำกัดโดยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทไว้ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

การขอเข้าถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทจัดทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึง ขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่เรา

การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล:  ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ (automatic machine-readable) และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ ไปให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้ เว้นแต่ ไม่สามารถโอนข้อมูลได้ในทางเทคนิค

การคัดค้านการประมวลผลข้อมูล: ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา เว้นแต่ บริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย

การลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทเก็บรักษาข้อมูลโดยไม่จำเป็นอีกต่อไป หรือเมื่อท่านเพิกถอนความยินยอม หรือคัดค้านการประมวลผล (ตามที่อธิบายข้างต้น)

การขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในช่วงเวลาที่บริษัทตรวจสอบคำขอแก้ไข หรือคัดค้านของท่าน หรือเมื่อหมดความจำเป็นและบริษัทต้องลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ท่านขอให้บริษัทระงับการประมวลผลแทน 

การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ท่านมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

การร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ของท่าน เมื่อท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ที่บริษัทเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ โปรดทราบว่า เว็บไซต์ของบริษัท ได้ทำการใช้ “คุกกี้” และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน (similar technologies) เพื่อแสดงเนื้อหาเฉพาะบุคคล โฆษณาที่ตรงต่อความสนใจ และจัดเก็บการตั้งค่าลงบนคอมพิวเตอร์ของท่าน

คุกกี้ คือ ชุดข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์และเบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชม ทุกครั้งที่ผู้เยี่ยมชมกลับมายังเว็บไซต์ บริษัทได้ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราสามารถระบุและติดตามผู้เยี่ยมชมการใช้งานเว็บไซต์ www.cookieplus.com และในกรณีที่ท่านไม่ต้องการให้จัดเก็บคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ ท่านควรตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ก่อนใช้เว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ การตั้งค่าดังกล่าวอาจมีข้อเสีย คือ ฟีเจอร์บางประการของเว็บไซต์บริษัทอาจไม่สามารถทำงานได้

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น บริษัทจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากที่ทราบเหตุละเมิด ในกรณีที่การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน บริษัทจะแจ้งถึงเหตุละเมิดและมาตรการเยียวยาให้แก่ท่านโดยไม่ชักช้าผ่านทางเว็บไซต์ SMS อีเมล โทรศัพท์ หรือไปรษณีย์ตอบรับลงทะเบียน (ถ้ามี)

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศนี้เป็นครั้งคราว และการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบประกาศฉบับนี้ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในประกาศฉบับนี้ จะถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมุลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

ข้อมูลติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่

บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด
อีเมล : support@cookieplus.com

ประกาศฉบับนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565